HASTALIKLAR

 

ÖZEFAGUS (YEMEK BORUSU)


- Gastroözefajial reflü hastalığı ve buna bağlı gelişen darlıkların tanı ve tedavisi.
- Barret özefagusunda kromoendoskopi, OBI ve magnifikasyon endoskopisi ile displazi ve erken kanser tanısı ve mukozektomi, BARRX (Radyofrequency ablasyon) uygulamaları
- Akalazyanın tanısı ve balon dilatasyon ile tedavisi
- Benign ve malign darlıklarda stent uygulamaları

MİDE


- Gastrit ve ülserlerin tanı ve tedavisi.
- Mide kanserlerinin kromoemdoskopi, OBI ve magnifikasyon endoskopi ile erken tanısı, EUS ile evrelenmesi ve erken kanserlerin mukozektomi ile tedavisi.
- Pilor obstrüksiyonunda stent uygulanması
- Mide lenfomalarının tanı , evreleme ve tedavisi
- Mide kanamalarının endoskopik tedavisi
- Submukozal kitlelerin EUS ile ayırıcı tanısı ve İİAB işlemi

İNCEBAĞIRSAK

- Çölyak hastalığı tanı ve tedavisi
- İncebağırsak kaynaklı kanama odaklarının kapsül endoskopi ile teşhisi ve çift balonlu                    enteroskopi ile durdurulması
-  İncebağırsak poliplerinin teşhisi ve çift balonlu enteroskopi ile çıkartılması
- İncebağırsak kaynaklı lenfoma ve kanserlerin teşhisi ve biyopsi alınması

KALINBAĞIRSAK ve REKTUM


- Kalınbağırsak poliplerinin ve kanserlerinin tanı ve tedavisi; yassı polipler için mukozektomi, büyük poliplerin çıkartılması, obstrüksiyonlarda stent uygulanması.
- Endoskopik ultrason ile rektum kanseri evrelenmesi
- Divertiküloz; kanamalarının endoskopik kontrolü, divertikülit tedavisi.
- İnflammatuar Bağırsak Hastalıkları (Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı, Mikroskopik Kolit) tanısı ve tedavisinde biyolojik ajan (Remicade infüzyonu, Humira enjeksiyonu) ve immunomodulatörlerin
kullanılması ve takibi, kromoendoskopi , OBI ve magnifikasyon endoskopisi ile displazi ve erken kanser teşhisi.
- Hemoroidlerin band ligasyon ve infrared koagülasyonla tedavisi
- Anal fissür tedavisi
- Radyasyon proktitinde Argon Plasma Koagülasyonu uygulamaları .

PANKREAS HASTALIKLARI


- Pankreas kanseri; Endoskopik ultrasonografi ile tanı ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB), kansere bağlı tıkanmalarda koledok veya duodenum stentlenmesi işlemi, kansere bağlı ağrı kontrolü için endoskopik ultrasonografi ile çölyak nöroliz, stereotaktik radyoterapi uygulaması için fidicual  implantasyonu.
- Kronik pankreatit; EUS ile erken tanısı, pankreas taşlarının ERCP ile çıkartılması veya kanal  darlıklarında stent uygulamaları, psödokistgastrostomi, psödokistduodenostomi uygulamaları,
medikal tedaviye cevap vermiyen ağrılarda EUS ile çölyak nöroliz uygulamaları.
- Tekrarlayan pankreatit ataklarının ayırıcı tanı ve tedavisi, Pankreas divisum için minor papillotomi, sfinkter oddi disfonksiyonunda biliyer ve/veya pankreatik sfinkterotomi.
- Otoimmün pankreatit tanı ve tedavisi
- Pankreas kistlerinin EUS ile ayırıcı tanısı ve aspirasyonu
- Pankreatik nöroendokrin tümörlerin EUS ile tanısı ve İİAB uygulanması.

KARACİĞER VE SAFRA YOLU HASTALIKLARI


- Kronik viral Hepatit B,C,D tanı ve tedavisi - Otoimmün hepatit tanı ve tedavisi
- Kolestatik karaciğer hastalıkları Primer Biliyer Siroz, Primer Sklerozan Kolanjit tanı ve tedavisi- Primer sklerozan kolanjitte dominant striktür tedavisi ve kolanjioskopi ile biyopsi alınması.
- Benign ve malign karaciğer tümörlerinde ayırıcı tanı ve evreleme
- Safra yolu taşları ve darlıklarının ERCP ile tanı ve tedavisi
- Siroz aşamasında kronik karaciğer hastalığı olanların karaciğer nakli öncesi değerlendirme ve tedavisi, nakil sonrası immünsüpresyonun takibi ve çıkabilecek komplikasyonların tedavisi.