KAMERA AYDINLATMA METNİ

1.         VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu olarak Duygunur Sağlık Sosyal Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

2.         KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

İşbu Kamera Aydınlatma Metni Duygunur Sağlık Sosyal Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin bina, tesis, yerleşkelerinde, işyerlerinde, eklentilerinde, denetim alanlarında, avlularında, giriş kapıları, bina dış cephesi, ofis alanı girişleri, etkinlik alanları, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları ve diğer hizmet alanlarında ve kamera uyarı işaretinin bulunduğu diğer bütün alanlarda (hep birlikte “Yerleşke” olarak anılacaktır) video gözetim ekipmanlarının yerleştirilmiş olduğu ve kişisel verilerinizin bu kapsamda ne şekilde, ne amaçla işlendiği, ne kadar süre muhafaza edildiği ve bu hususta sahip olduğunuz hakları size açıklamaktadır. Kameralar, ilgili kişilerin ve kamera sistemlerinin menzilinden geçen eşyaların görüntülerini kaydetmekte ve işlemektedir. Sistem, 7 gün 24 saat sürekli olarak çalışmaktadır. Kameralar aracılığıyla, görsel bilgiler ve kamera kayıtları işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, (i) hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi (örneğin, iş sağlığı/güvenliği kurallarına riayet edildiğinin takibi, veya (ii) veri sorumlusunun meşru menfaatinin sağlanması (örneğin, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, işyeri kurallarına ilişkin ihlallerin tespit edilmesi ve soruşturulması) amaçlarıyla ya da (iii) kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

3.         KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

•           Yerleşkelerinin, yerleşkelerinde bulunan bireylerin, eşyaların, ürünlerin her türlü saldırıdan, hırsızlıktan, soygundan veya her türlü zarardan korunması,

•           Yerleşkelerinin, altyapının, ürünlerin, operasyonların, güvenliğinin sağlanması ve her türlü güvenlik ihlaline karşı tedbir alınması,

•           Yetkili adli ve/veya idari kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

•           Duygunur Sağlık Sosyal Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin ve Duygunur Sağlık Sosyal Hiz. Tic. Ltd. Şti. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,

•           Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

•           İşyerine giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi,

•           Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

•           İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ve bu amaçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

•           Yangın ve benzeri afetleri önlenmesi,

•           Yerleşkenin bulunduğu alanların yönetimi,

•           İşyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması,

•           Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.

4.         KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Duygunur Sağlık Sosyal Hiz. Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Yerleşkenin güvenliğinin sağlanması, işyeri kurallarına uyumun temini süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi ya da dijital altyapıların işletilmesine ilişkin süreçler, farklı paydaşlarla sürekli veri akışını mecbur kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmaktayız.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ve üçüncü kişilerle; veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle paylaşılabilecek, yurt içinde işlenebilecektir. Ayrıca;

•           Duygunur Sağlık Sosyal Hiz. Tic. Ltd. Şti. ve yerleşkelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları gibi verilerin güvenlik şirketi ve teknik altyapıyı kuran veya işleten hizmet sağlayıcıyla,

•           Fiziki ve elektronik çalışan verilerinin saklanması amacıyla altyapı sağlayıcılarıyla,

•           Denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumlarıyla,

•           Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla,

•           Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle paylaşılması söz konusudur.

5.         İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için bilgi@duygunursaglik.com ile iletişime geçebilir veya http://www.suatozden.com/tr/kvkk adresinde yer alan “Başvuru Formu”nu doldurup;

 • Torun Center, Bahçe Ofisi No:74-A, Fulya Mahallesi, Bahçe Ofisi No:173 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul adresine bizzat getirebilir,
 • Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
 • bilgi@duygunursaglik.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvuruda ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu yer almalıdır.

Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Duygunur Sağlık, kayıt ortamının maliyetini tarafınızdan talep edilebilecektir.


 

ÇEREZ POLİTİKASI

Duygunur Sağlık Sosyal Hiz. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından internet ortamındaki faaliyetlerimiz kapsamında çerezler kullanmaktayız. Çerez Politikasının amacı, hangi tür çerezleri kullandığımızı, çerezleri hangi amaçlarla işlediğimizi ve çerezleri nasıl yönettiğimizi sizlere açıklamaktır.

ÇEREZ (“COOKİE”) NEDİR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

 • Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Şirket tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.
 • Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Şirket tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde yerleştiren tarafa göre “Şirket çerezleri (first party cookie)” ve “üçüncü taraf (third party cookie) çerezler” kullanılmaktadır. Şirket çerezleri, Şirket tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise iş birliği yaptığımız üçüncü taraflar tarafından yönetilmektedir.
 • Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Şirket tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım amacına göre; teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

HANGİ TÜR ÇEREZLERİ NASIL KULLANMAKTAYIZ?

Şirketimiz çerezleri;

 • Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:
  • Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
  • Web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
 • Şirketimiz tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.
 • İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Şirketimiz, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek; size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

Şirket, ayrıca Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr#infocollect

ÇEREZ YÖNETİMİ

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

 • Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
 • İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.
 • Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.
 • Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.
 • Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar Bölümünde yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü (https://haystack.mobi) telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişilere, Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Duygunur Sağlık Sosyal Hiz. Tic. Ltd. Şti.’ye (“Şirket” veya “Şirketimiz”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Korunma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak, başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile veya noter vasıtası ile ya da başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

Duygunur Sağlık Sosyal Hiz. Tic. Ltd. Şti Torun Center, Bahçe Ofisi No:74-A, Fulya Mahallesi, Bahçe Ofisi No:173 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Duygunur Sağlık Sosyal Hiz. Tic. Ltd. Şti Torun Center, Bahçe Ofisi No:74-A, Fulya Mahallesi, Bahçe Ofisi No:173 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza

[Şirket Kep Adresi]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin bizlere yukarıda belirlenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanunun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği” ‘ne göre; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti; başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde talep edilecektir.

 

 

I. Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:

Adı ve Soyadı               :

T.C Kimlik Numarası  :

Adres                           :

Telefon Numarası       :

E-posta Adresi             :

II. Şirketimizle olan ilişkinize ilişkin açıklamalar (aday, çalışan, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi gibi):

 

 

III. Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi, bilgi almak istediğiniz veri türünü, aktarım şeklini, uygulamayı, iş sürecini detaylı olarak belirtiniz:

 

VI. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz

c

Adresime gönderilmesini istiyorum.

c

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

c

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

IV. Açıklamalar

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimizin ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklıdır. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu formda paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun kapsamındaki talebinizin değerlendirilmesi, neticelendirilmesi, ilgili tüm sürecin yönetilmesi ve bu kapsamda sizlerle iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir. Talebiniz, talebin niteliğine göre avukatlarımıza, şikâyet yönetimi, kalite kontrol, denetleme ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 

VI. Beyan

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun, yukarıda belirttiğim çerçevede sonuçlandırılmasını talep eder, işbu formda belirtmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İsim     :

Tarih    :

İmza    :